Корисни совети

Што да направите ако сакате да ја напуштите својата работа без причина

Постои таков начин работодавците да ги отпуштаат работниците без причина, исто како тоа, господинот сакаше, сакаше казната, го сруши од рамото и го отпушти. Шега шеги! Но, дали е тоа легално? Како можат само да изгубат работа? Се разбира дека не, мора да има одредени причини за отпуштање на вработен, и таквите причини мора да бидат заштитени со закон, ајде да погледнеме во што и во какви ситуации работодавачот навистина може да го отпушти работникот!

Кои се легитимните причини што работодавецот треба да се повлече?

Секое разрешување треба да биде оправдано со закон, а сите причини за отпуштањето од работа кои се чинат барем неосновани или искрено измислени или дури и сомнителни, треба да бидат проверени за законитост. Подолу ќе ги наведам сите правни причини за раскинување на договор за вработување со вработен:

 • Работодавачот има право да го отпушти работникот, односно да го раскине договорот со него во случај на ликвидација на организацијата или ако сте работеле за индивидуален претприемач и тој ја прекинува својата активност, со едноставни зборови имате право да отпуштите ако организацијата ја запре вашата активност,
 • Ако спаѓате во бројот на вработени што ќе се намали. Но, бидете свесни дека ако го намалите бројот на вработените, мора да бидете известени 2 месеци пред почетокот на намалувањето,
 • Доколку, според резултатите од сертификацијата, вработениот не одговара на позицијата заради недоволна квалификација, ве молиме имајте предвид дека овој факт мора да биде потврден со резултатите од сертификацијата,
 • Главниот или главниот сметководител може да биде разрешен ако сопственикот на имотот на организацијата се промени,
 • Работодавачот има право да го раскине договорот за вработување со работникот ако работникот повеќе пати не успеал да ги исполни обврските што му биле доделени без добра причина. Згора на тоа, повреда значи повредување на работното законодавство, повреда на обврските од договор за вработување, повреда на внатрешните регулативи за работното место на работното место, повреда на описите за работа, регулативите, упатствата, наредбите на работодавачот, технички правила. Или, ако вработениот веќе има документирано предупредување или опомена и тој повторно го запоставил извршувањето на работните обврски, тогаш ова се заканува и со отпуштање од работа,
 • Работодавачот има право да отпушти доколку работникот еднаш грубо ги повредил работните обврски: а) работникот ја прескокнал работата, односно отсуствувал од своето работно место во текот на целиот работен ден, а исто така и ако работникот отсуствувал од работното место 4 часа по ред во текот на работниот ден б) Доколку вработениот дошол да работи во состојба на алкохол или интоксикација од дрога или се појавил во таква состојба на територијата на работодавачот. Состојбата со алкохол или интоксикација од дрога треба да биде официјално снимена, треба да се изврши испитување в) грубо кршење е исто така откривање на тајни заштитени со закон, што му станало познато на вработениот во текот на исполнувањето на работните обврски, а обелоденувањето на личните податоци на друг вработен е еквивалентно на повреда на оваа природа ) грубо кршење е кражба, вклучително и кражба на друг имот, оштетување или уништување на таков имот. д) повреда се смета за повреда од страна на вработениот во однос на барањата за заштита на трудот доколку повредата резултирала во несреќен случај, несреќа, катастрофа и треба да се утврди причинско-последична врска помеѓу повредата и последиците од страна на комисијата за заштита на трудот, а дејствијата на работникот што претставуваат повреда на ваков вид се закана од несреќа, катастрофа или индустриска несреќа,
 • Причината за разрешувањето по иницијатива на работодавачот може да бидат дејствијата на вработениот кој опслужува парични или стоковни вредности, што служеше како причина за губење на довербата кај работникот од страна на работодавачот. За да се изгуби довербата на работодавачот, работникот мора да направи грешка, поради што работодавачот повеќе не може да му верува на работникот во оваа работа, работникот мора да биде неодговорен или запоставен од своите должности во таква ситуација, што предизвика загуба на пари или стока, итн.
 • Доколку вработен што изведува едукативна работа во организација сторил неморален чин, што според неговото значење не е компатибилен со понатамошна работа на оваа позиција,
 • Што се однесува до менаџерскиот тим, работодавачот може да го отпушти вработениот во раководниот персонал, откако менаџерот ќе донесе погрешна одлука, што подразбира повреда на безбедноста на имотот, нејзиното незаконско користење или решение предизвикало штета на организацијата, ова важи и за главниот сметководител. Исто така, причината за отпуштањето на главата може да биде едно грубо кршење на работните обврски,
 • Причината за разрешувањето може да биде одредбата од страна на работникот на работодавачот на лажни (лажни) документи на склучување на договорот за вработување,

Како што можете да видите, мора да има основани причини за отпуштање и без причина работодавачот има право да ве отпушти.

Доколку сте отпуштени од работа заради намалување на персоналот, или ако не соодветствувате на вашата позиција, што е потврдено со резултатите од сертификатот (клаузули 2 и 3 од член 81 од Закон за работни односи на Руската Федерација), тогаш работодавачот прво мора да ве пренесе од вашата писмена согласност на друга позиција, вклучително и повторно слободно работно место што одговара на вашите квалификации за друга исправна подредена позиција или за позиција со пониска плата и ако работникот ја одбил понудата и не дал писмена согласност, тогаш само после односно станува збор за престанок на вработувањето. Исто така, при отпуштање според ставовите 2 и 3 од член 81 од Законот за работни односи на Руската Федерација (намалување, непочитување на квалификациите), работодавачот е должен да му понуди на вработениот сите слободни работни места што ги има во областа.

Знајте исто така дека работодавачот нема право да го отпушти работникот по своја иницијатива доколку работникот е на боледување или на годишен одмор, но има еден исклучок, работодавачот може да отпушти дури и ако сте на боледување или на одмор во случај организацијата да биде ликвидирана или индивидуален претприемач со вие работата престанува да работи.

Како да ги заштитите вашите права во случај на нелегално разрешување? Што да направите и каде да се жалите?

Како по правило, разрешувањето на работникот се извршува по налог на работодавачот. Работодавачот е должен, врз основа на дел 2 од член 84.1 од Законот за работни односи на Руската Федерација, да го запознае работникот со наредбата за разрешување од потпишување. Ако ви треба копија од нарачката, тогаш работодавачот, врз основа на истиот дел од законот, е должен да ви издаде копија од нарачката за разрешување, заверена со неговиот потпис или печат. Врз основа на дел 4 од член 84.1 од Законот за работни односи на Руската Федерација, на денот на отпуштање работодавачот е должен да му издаде на работникот работна книга и на писмено барање на работникот да му подари копии од документи поврзани со работата заверена со потпис или печат.

Но, што треба да направи вработениот по нелегално отпуштање од работа?

Погледнете, според став 1 од член 392 од Закон за работни односи на Руската Федерација, работникот има право да се пријави во судот за разрешување во рок од 1 месец од денот на доставувањето на копија од наредбата за разрешување или работната книга. Се разбира, можете да се ограничите на работна книга, но сепак е подобро да побарате заверена копија од налогот за разрешување.

Како што можете да видите, имате точно 1 месец, за оваа категорија спорови, статутот на ограничувања е само 1 месец, ова се должи на спецификите на закрепнување при работа. Ако го пропуштивте овој период, тогаш ќе биде исклучително тешко да го вратите и само ако имате добри причини, на пример, сериозна болест, грижа за сериозно болен сакан.

Многумина прават грешка и се жалат на трудовиот инспекторат, секако, по проверка и откривање на фактот за нелегално разрешување, ќе издаде наредба за елиминирање на повредата и доколку работодавачот не го отстрани, тогаш ќе биде казнета според член 5.27 од Кодексот за административни прекршоци на Руската Федерација, иако тоа може да не дојде до тоа, иако за правни лица, казната е доста значајна од 30.000 до 50.000 рубли, што не е за поединечни претприемачи, тие се казнети со парични казни за вакви работи во износ од 1.000 до 5.000 рубли. Затоа, трудовиот инспекторат за приоритетниот орган е за вас, бидејќи имаме рок на ограничување од 30 дена, а доколку поднесете тужба до трудовиот инспекторат, согласно став 1 од член 12 од законот „За постапката за разгледување на апликации на граѓани на Руската Федерација“, вашата апликација ќе се разгледува во максимум 30 дена може да се сметаат на 10-ти ден, можеби на 20-ти, или можеби на 30-ти и дека ќе седнеш и ќе чекаш на времето цело време, а потоа направи трудовата инспекција да се движи, а во меѓувреме ќе помине статутот на ограничувања и вратете го тоа нема да работи.

Неопходно е да се дејствува веднаш и пред сè, ние подготвуваме изјава за барање до судот, барајќи да бидете повторно вратени на работното место, бидејќи разрешувањето не беше легално. Дури и ако работодавачот ја посочи причината за Законот за работни односи, тоа не значи дека вашите напори се бесмислени, работодавачот ќе треба да докаже дека постои повреда на работната дисциплина од ваша страна. И бидејќи тој нема да има докази, тогаш судот ќе биде на ваша страна.

Вие, пак, мора добро да се подготвите за судот, да ги подготвите аргументите, доказите за да ја наведете вашата позиција, сето тоа е наведено во изјавата за побарување, како и да наведете кои членови ги прекршил работодавачот.

Дури и ако работодавецот наводно ве отпуштил за отсуство, тој ќе мора да докаже дека не сте биле на работното место без добра причина повеќе од 4 часа по ред или во текот на целиот работен ден, доколку тој не го докаже тоа, судот ќе ја заземе вашата страна.

Нема да биде лошо да понесете сведоци кои ќе потврдат дека не сте ја нарушиле трудовата дисциплина, сте биле на работното место. Тоа е, колку повеќе докази имате, толку се поголеми вашите шанси на суд. Сведоците исто така можат да го потврдат фактот на присилно разрешување, дека работодавачот вршел притисок врз вас и решението да напишете писмо за оставка од своја слободна волја не било ваша иницијатива. Ако сте отпуштени од отсуство, тогаш запомнете, можеби на денот кога наводно сте излеголе од работа, потпишавте некои документи или направивте некаква работа, документирана со датуми, сето ова може да се тврди на суд.

Неопходно е да поднесете барање до окружниот суд во вашето место на живеење, односно во местото на живеење на тужителот во согласност со клаузулата 6.3 од член 29 од Кодексот за граѓанска постапка на Руската Федерација.

Кога судот одлучи да го врати работникот на работа, излегува дека сега, со одлука на судот, се признава дека работодавачот го прекршил работниот законик и ве отпушти незаконски, што служеше како причина за присилно отсуство.

Според член 234 од Закон за работни односи на Руската Федерација, работодавачот има обврска да го надомести работникот за изгубената заработувачка во сите случаи кога работникот незаконски бил лишен од можноста да работи заради вина на работодавачот, а обврската да му ја надомести на вработената за изгубената заработка како резултат на присилно отсуство од работодавецот ако работникот е незаконски отстранет од работата. Тоа е, ако бевте нелегално отпуштени, а потоа повторно вратени, тогаш работодавачот ви плаќа за сите денови на присилно отсуство, што е соодветна наредба што вие и работодавачот мора да ја потпишете.

Исто така, ако судската одлука беше во ваша корист и судот му наложи на работодавецот да ве врати на работа, работодавачот издава наредба да ве врати на работа, а потоа да запише во вашата книга за работа, да ве врати на работа. Осигурете се дека работодавачот во работната книга укажува дека записот под овој сериски број не е валиден и наведете го бројот на нарачката со која тој ве врати на работа.

Знајте дека судската одлука да ве врати на работа мора да се изврши веднаш, не подоцна од денот по донесувањето на оваа одлука.

Заклучоци од статијата!

Како што можете да видите, сосема е можно да се опоравите на работа, главната работа е да ги почитувате сите рокови и да имате докази за нелегално отпуштање од работа. И, ги разгледавме сите правни причини за разрешување.

Главната работа е да не губите срце и да не се откажувате, ако ви е тешко да ги разберете сите сложености на законот, тогаш само контактирајте со адвокат, тој ќе ви помогне да направите изјава за барање и ќе ве советува за сите прашања.

Се надевам дека статијата се покажа како корисна и ви помогна во нешто.

Знаци на претстојно разрешување

Работодавачот може да ги прекине односите со вработен само според нормите пропишани во Кодексот на работни односи на Руската Федерација, земајќи ги предвид клаузулите на колективните и индивидуалните договори. Во реалноста, нелегалното разрешување без објаснување во никој случај не е невообичаено. Ова се должи на неподготвеноста на организацијата да изгуби пари или лични мотиви за кои вработениот престана да организира шеф.

Утврдете дека се подготвуваат да остават лице без правни основи, можно според следниве критериуми:

 • Создавање непријатни услови за работа.
 • Несериозни барања, постојан избор на коментари и коментари.
 • Понижување и навреда, вербални укор на покачени тонови.
 • Зголемена контрола и бесконечни проверки.
 • Закани, морален и физички притисок.
 • Барања да се префрлат на пониско платена работа.
 • Намалување на платите, одложени плаќања, недостаток на бонуси и додатоци.
 • Поголема одговорност и намален авторитет.
 • Казни и други казни од која било причина и без него.

Сите овие фактори може да укажуваат на тоа дека некое лице е принудено да напише писмо за оставка на своја сопствена волја. Честопати отворено се вели дека тие ќе го отпуштат според таков напис со кој ќе биде невозможно да се добие работа во иднина, а неправилното извршување на неговите должности од страна на вработен лесно ќе се докаже на суд.

Прашања за работна безбедност

Повеќето работници знаат каде да аплицираат ако се откажат од работа без причина - до трудовиот инспекторат. Во овој случај, вреди да се обидеме да го неутрализираме конфликтот, како и да се заштитиме од можни провокации. Ова барем ќе даде време да се подготвиме за заминување, да најдеме ново место. Главната работа е да не се предаваме на емоциите и да не ја влошувате ситуацијата со активни исипи.

Еве неколку начини да се заштитите:

 • Бидете учтиво, воздржано, правилно.
 • Избегнувајте прекршувања.
 • Одете на одмор.
 • Земи боледување. Сигурно штити од отпуштање од работа.
 • Ако станува збор за примена на санкции, од вас треба да поднесете жалба писмено, со конкретни упатувања на норми за кои се тврди дека се прекршени.
 • Јасно е во согласност со сите барања поврзани со работата, инструкциите. Ова важи дури и за оние артикли кои долго време не се применуваат во пракса, но кои не се откажани од документи. На пример, исчистете работно место или пополнете списание за сметководство навремено.
 • Да ги проучуваат трудовите закони и нивните активности за да ги мотивираме со одредби. Наведете ги на надлежните органи.
 • Контактирајте го вашиот непосреден шеф или остварете средба со повисок менаџер и обидете се да ја разјасните ситуацијата, побарајте компромисно решение.
 • Кога звучат закани, незаконски барања, подобро е да ги поправите на рекордерот и да направите копија од снимката. Во иднина, доколку надлежните органи и судот треба да бидат вклучени во ситуацијата, тоа може да игра опиплива улога.
 • Ако компанијата има унија, потребно е да се примени на истата со официјално соопштение. Можно е тој да ја заземе страната на работникот.
 • Официјално изјавете ја вашата намера да контактирате со органите за надзор.

Со индикативен став кон извршувањето на работните обврски, работникот може да го убеди работодавачот кој е подготвен да се раздели со него. Потребата да се документираат прекршувања што не се, всушност, може да го намали бројот на побарувања од страна на раководството.

Следењето едноставни правила може да ја смири ситуацијата. Ако разрешувањето сè уште не може да се избегне, лицето ќе добие време да подготви официјална база за контакт со надзорните и другите органи.

Разрешување со договор на странките

Ако е можно, не треба да се согласи на разрешување на сопствена волја, доколку нема. Излезот може да биде разрешен со договор на страните - сите барања можат да бидат пропишани во посебни ставови (до големината на исплатата на надоместокот).

Предностите на овој пристап се очигледни:

 • Документот може да ги содржи оние барања за кои вработениот смета дека е неопходно.
 • Договорот може да ги утврди сите услови за прекин на односите.
 • Материјалната страна на изданието ќе биде документирана.
 • Во иднина нема да има проблеми со ново вработување.

Работодавачот можеби не се согласува со таква опција, но ако не бидете отпуштени без причина, треба да пробате во секој случај, објаснувајќи му на работодавачот за придобивките од таквиот договор.

Кога работодавачот не е виновен

Работникот не може да биде отпуштен од работа без образложение. Но прежде чем добиваться справедливости, стоит убедиться, что у руководства действительно нет аргументов для увольнения. Возможно, что за работником все-таки имеются нарушения либо прекращение отношений обусловлено не зависящими от сторон обстоятельствами. Сюда входят:

 • Прекращение деятельности предприятия, организации, сокращение ее штата. Сепак, ова не ја елиминира компензацијата и документацијата на секој чекор на работодавачот.
 • Поставете неусогласеност На пример, на вработениот му треба одреден резултат на сертификација. Не е лесно да го оспорите. Во овој случај, на вработениот мора да му се понуди различна позиција, а доколку тој не се согласува со тоа, работодавачот има право да го отпушти работникот.
 • Повторено неисполнување на работните обврски - само оние што се пропишани во договорот.
 • Отсуство, пијанство, други прекршувања за кои лицето било подложено на дисциплинска постапка. Отсуството мора да се евидентира правилно, а интоксикацијата - медицински извештај.
 • Прекршување на правилата за безбедност при работа, што може да предизвика последици во форма на несреќа.
 • Кражба на работа.
 • Губење доверба во вработениот (како по правило, како резултат на штета предизвикана од финансиски одговорно лице).
 • Обдукција на давање лажни информации при влез на работа.
 • Губење на квалификација признаен на административен начин.
 • Ограничувања утврдени од страна на медицинската комисија, кои се однесуваат на менталните или физичките способности на една личност и го попречуваат нормалното извршување на одредена работа.

Во такви случаи, вработениот е попрофитабилна опција за отпуштање по сопствено барање. На крајот на краиштата, ова е дефинитивно подобро отколку да се добие компромисен влез во работната книга.

Каде да се јавите кај вработениот

Во случај на нелегално разрешување, треба да контактирате со надлежните органи што ги регулираат работните односи. Практиката покажува дека тие доста често се во комбинација со жртвата. Постојат неколку опции што да направите ако се отпуштите без причина:

 • Аплицирајте до трудовиот инспекторат. Инспекцијата е должна да спроведе ревизија и да утврди дали побарувањата на отпуштените се реални и дали дејствијата на работодавачот се легални. Организацијата може да не ја исполни одлуката на овој пример, но ќе биде од голема помош на суд.
 • Напишете изјава до обвинителот. Супервизорот има овластување да ги доведе правните лица и нивните водачи на сериозна одговорност, а исто така може да застане на страната на жртвата на суд. Покрај тоа, ако станува збор за нелегални отпуштања, веројатно има и други прекршувања во претпријатието и ќе биде полесно за работодавачот да го реши прашањето за плаќања или враќање отколку да привлече премногу внимание од обвинителството.
 • Да се ​​поднесе тужба на суд. Тука, работодавачот ќе мора да ги докаже сите прекршувања наводно извршени од работникот со документи на рака, да ги мотивира секој чекор.
 • Контактирајте реномирана правна фирма. Тука тие ќе помогнат со документи, ќе напишат побарувања, ќе изготват тужба и ќе ги претставуваат интересите на жртвата на суд.

Ако разрешувањето беше неразумно каприц, поради лична желба на лидерот, тоа скоро сигурно ќе излезе во текот на постапката. Во овој случај, надлежните ќе му помогнат на работникот да ги врати своите права. Овој процес, сепак, може да биде долг, но не станува збор само за пари, туку и за правда.

Ако се сомневате во законитоста на постапките на работодавачот, не треба да барате на тоа. На минимум, можете да контактирате со адвокат - тој ќе ви каже што да направите ако сакате да се отпуштите од работа без причина. Малку е веројатно дека е удобно да се работи на истото место, но шансите за примање разни исплати, вклучително и надомест за нематеријална штета, се доста големи.

Причини да се откажете од вашата работа

Причините за промена на местото на работа може да бидат од различна природа. Тековните стандарди дефинираат јасен список на такви причини.

Прво на сите, разрешувањето може да го иницира самиот вработен. Најчесто тоа се случува ако директорот не успее да ги исполни своите обврски. На пример, на работникот не му била обезбедена специјална облека или потребна опрема, или платила помалку од она што беше договорено однапред.

Понекогаш некое лице започнува постапка за нега од објективни причини. Ова главно се случува ако некое лице пронајде попрофитабилна опција за работа, на пример, работа со повисоки плати, или новата организација се наоѓа поблиску до местото на неговото вистинско живеалиште. За да се реализира неговата намера, доволно е само писмено да го извести менаџерот за неговата желба да замине не подоцна од две недели пред планираното разрешување. Со меѓусебна согласност на странките, одредениот период може да се намали. Доколку работникот замине заради повреда на постојните стандарди од главата, разрешувањето треба да се случи на денот утврден во изјавата на работникот. Ако некое лице се премисли за престанок, тој има можност да ја повлече својата жалба пред истекот на периодот на известување.

Друга причина за прекинување на работната интеракција може да биде околности чиешто појавување не зависи од намерите на страните во врската. Тековните општи правила вклучуваат:

 • Доведување работник за исполнување на обврската за воена или алтернативна служба.
 • Враќање на поранешен специјалист во заклучок на овластен пример, на пример, суд.
 • Не именување како резултат на изборната кампања,
 • Примена на кривични мерки на лице, што создава пречка за понатамошно спроведување на професионални активности. Пример е изолација од општеството или забрана за одржување на одредени позиции.
 • Ограничување на физичките или менталните способности на медицинскиот извештај што ја попречува понатамошната работа.
 • Смртта на работникот или признавањето на починатиот со судска одлука.
 • Војна, природни непогоди и други околности од глобална природа што го оневозможуваат продолжувањето на извршувањето на службените должности,
 • Одземање на квалификациите во управна наредба.
 • Суспендирање на дејствување повеќе од два месеци, истекување или лишување од посебно право, доколку е предуслов за исполнување на своите обврски. Примерите вклучуваат одземање на возачката дозвола или дозвола за носење оружје.
 • Ограничување на пристапот до информативни ресурси на компанијата, доколку е потребно за извршување на должностите.
 • Поништување на судско или друго службено мислење за враќање на лицето.

Заминувањето исто така може да се случи поради истек на итен договор. Тоа е, ако периодот на важење беше ограничен со временската рамка или почетокот на одредени околности. Ова се однесува на итни договори, за договори што биле склучени за сезонска работа, одредена количина на работа, како и за замена на работник кој привремено отсуствува од добра причина.

Меѓусебниот договор на странките делува и како повод за прекинување на професионалната соработка. Овој метод на разрешување е можеби најоптималниот.

Сепак, најчеста причина за прекинување на работниот однос е иницијатива на шефот на компанијата.

Разрешување по иницијатива на главата

Менаџерот може да иницира отказ, водени од лична намера. Тековните стандарди во овој случај имаат воспоставено прилично обемна листа на причини:

 1. Комплетно престанување на компанијата или индивидуалниот претприемач.
 2. Промена во структурата на вработените во компанијата или бројот на вработените. Во такви околности, дел од работниците може да се намалат. Треба да се напомене дека е невозможно да се намалат специјалистите без да им се понуди алтернативен начин на труд.
 3. Непостојаност на работникот поради ниски квалификации. Овој факт треба да се потврди со резултатите од проценката на знаењето.
 4. Промена на сопственоста на компанијата. Таквата пригода најчесто се однесува на самата глава, неговите заменици или главниот финансиски специјалист.
 5. Повторено неисполнување на работникот од службената должност ако претходно се примениле дисциплински мерки.
 6. Отсуство, односно отсуство на работник во место без добра причина повеќе од четири часа по ред.
 7. Употреба на алкохол или нелегални лекови на работното место или во просториите на компанијата или се јавува под дејство на овие супстанции.
 8. Комуникација на ограничени информации до неовластени лица.
 9. Кражба, загуба или оштетување на материјалните средства на компанијата или вработените.
 10. Прекршување на правилата за внатрешна безбедност, што предизвикало несреќа или несреќа, или создадени предуслови за појава на такви.
 11. Губење доверба во вработениот. Најчесто, таквата пригода се однесува на оние кои служат залихи или пари.
 12. Акт на неморална природа, што го стори специјалист ангажиран во воспитувањето на помладата генерација.
 13. неразумна одлука што ја предизвикала штетата.
 14. Доставување лажни информации и податоци по назначувањето.

Што да правам на вработениот

Треба да се напомене дека намерите на шефот да отпушти лице не се секогаш оправдани, во однос на сегашните стандарди.

Има чести случаи кога лидерот сака да се ослободи од работникот од лични причини.

Во такви ситуации, лидерот користи неколку решенија за проблемот. Како прво, тој може да го спроведе ова од далекусежни причини. Се разбира, шефот може да се придржува кон ставот дека некое лице ги прекршило барањата на постојните стандарди, без да има документирано оправдување. Лидерот едноставно може да принуди некое лице доброволно да напише писмо за оставка.

Многу работници се соочиле со вакви ситуации, но не секој знае што да прави во такви околности.

Тековните стандарди ја утврдија безусловната можност за секој вработен да се заштити од акции од ваков вид од страна на шефот. Тоа е, едно лице може да се жали на различни органи.

Ако биде отпуштен без причина

Секој договор за вработување секогаш ги покажува причините за кои може да се раскине. Работникот треба да знае дека разрешувањето нема да се случи веднаш. Willе претходеат претходни информации. За да го решите проблемот на едноставен начин, треба да извршите неколку едноставни чекори.

Прво, треба внимателно да ја проучите содржината на претходно потпишаниот договор за соработка. Треба да се напомене дека детален список на причини е наведен таму, најверојатно, нема да биде. Затоа, треба да се повикате на општите применливи правила и сами да утврдите дали постои причина за разрешување според важечкиот закон. Willе биде корисно да добиете стручен совет од специјалист, а исто така да откриете дали постои документација за оправданост за позицијата лидер.

По разјаснување на сите информации и податоци, точно е да се поднесе писмена жалба до началникот, поставувајќи ги неговите аргументи на хартија. Неопходно е да се извести управителот за своето мислење и намера да контактира со надлежните органи во случај на отказ. Ваквиот пристап ќе овозможи да има документарен доказ за фактот дека едно лице се обидело да го реши прашањето мирно, дури и во фаза на преговори.

Во принцип, можете да користите поедноставна опција. Можете да контактирате со шефот усно и да се обидете да најдете компромис во текот на личната комуникација.

Принудени да напишат оставка

Менаџерот можеби ќе сака да се ослободи од работникот доволно брзо, без да ги собере потребните документарни материјали за ова.

Во такви околности, едно лице започнува присилно да поднесува писмо за оставка. Методот за малтретирање главно се користи. На човекот може да му се доверат задачи што првично не може да ги изврши, или да не го стимулира финансиски, да организира ненадејни проверки, а со тоа да го нокаутира работниот ритам. Тоа е, да се извршат какви било дејства, чија цел е да се натера лицето да сака да ја напушти компанијата самостојно.

Во ситуации од ваков вид, неопходно е веднаш да се појавите лично на главата или да испратите писмено барање со барање да ги објасните причините за овој став на себе.

Доколку проблемот не може да се реши на овој начин, точно е да се примени до комитетот за работни спорови, до надзорните или судските органи.

Незаконско разрешување

Секој треба да знае дека може да биде отпуштен само доколку има правни основи.

Сепак, повеќето луѓе немаат посебно знаење, не можат да утврдат ситуации кога нелегално ќе бидат разрешени. Ако некое лице не може да сфати самостојно во оваа ситуација, треба да побара помош од специјалист кој ќе обезбеди теоретска и, доколку е потребно, практична помош.

Ситуацијата со отпуштањето од ваков вид има голем број карактеристични карактеристики.

Како прво, околностите што се користеа како изговор за прекинување на професионалната соработка не се предвидени со барањата на општите правила.

Потоа, ако прекинувањето на врската се случило во време кога некое лице било отсутно на своето место од добра причина, на пример, било болно или било на задолжителен одмор, таквото разрешување исто така ќе биде неразумно.

Неоснованоста може да се оцени и во случај кога немаше задолжително прелиминарно информирање на работникот за претстојното разрешување, или работникот беше разрешен од референцијалните работници, на пример, идна жена во трудот.

Право на судска заштита

Судската заштита е безусловна можност за секој работник кој се обидува да ги врати повредените права.

Во оваа ситуација, не е важно дали лицето е во работен однос со компанијата или е веќе отпуштено од работа.

Заинтересираното лице има можност да поднесе жалба до судот во рок од три месеци од моментот кога тој станал свесен или би можел да стане повреда на неговите права. За решавање на прашањето за враќање по отказот, овој период е еден месец. Доколку проблемот е поврзан со заостанатите плати во готовина, периодот на оптек е една година.

За да се реализира вашата намера, неопходно е да се подготви писмено поднесување жалба, што рефлектира кои можности биле ограничени и кои барања треба да бидат исполнети.

Точно е да се приложат доказни докази на нејзината апликација што ја потврдуваат валидноста на нејзината позиција. Сите овие материјали мора да бидат доставени до судот. Ова може да се направи лично, рака на рака, по пошта или преку вашиот претставник.

Правна јурисдикција

Во еден од судовите на Руската Федерација се разгледуваше барањето на лицето за враќање во уделот, исплата на заработка за период на непредвидена пауза и надомест на морална штета.

При проучувањето на содржината на жалбата, откриено е дека иницијаторот бил во работни односи со организацијата врз основа на договор за работа. Во процесот на професионална активност, се случи промена на сопственоста, што беше непознато за иницијаторот. Сепак, белешките беа напишани во неговата лична работна книга во која се вели дека тој ја напуштил поранешната организација за своја лична намера и затоа бил прифатен на новиот лидер врз иста основа. По некое време, тој беше отпуштен од работа заради отсуство, а книгата беше испратена по пошта. Како и да е, целиот период до неговото разрешување, тој беше на негово место и не изврши отсуство. Тие не го известија за промената на раководителот и влегувањето во трудот. Вистинската локација на компанијата не е променета, така што тој не можеше да ги замисли промените што се случија. Врз основа на горенаведеното, иницијаторот побара повторно да биде вратен на работа, надоместен за парични загуби и надоместок на морална штета.

Претставниците на обајцата сопственици не се согласија со барањето на иницијаторот и објаснија дека за време на промената на сопственоста, документите за персоналот биле изгубени и затоа не можеле да бидат доставени до судот.

Откако ја проучуваше жалбата и откако ги слушна аргументите на странките, судот го даде своето мислење. Лицето било вратено на претходната позиција, му била исплатена заработка за цело време на неочекуваната пауза, моралната штета била делумно обештетена. Парите беа собрани од компанијата за разгледување на жалбата.

Погледнете го видеото: Das Phänomen Bruno Gröning Dokumentarfilm TEIL 2 (Ноември 2019).